MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                 NESECRET

INSPECTORATUL  DE  POLIŢIE  JUDEŢEAN SIBIU                 Sibiu

            SERVICIUL RESURSE UMANE                                               

                                    

                                                                                                           

 

A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale  Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de  management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 31/2017 privind abrogarea ordinului afacerilor interne nr. 1371/2006 pentru aprobarea  ,,Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din M.AI.,

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., ale Dispoziţiei  directorului general al D.G.m.R.U. nr. ll/17582 din 14.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere în unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I., ale Dispoziţiei Directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/19146 din 10.10.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ  postliceal ale  M.A.I., sesiunea ianuarie 2018;

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Revoluţiei, nr. 4 - 6, judeţul Sibiu, organizează recrutare candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne-sesiunea ianuarie 2018,

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională prevăzută la instituţiile de învăţământ ale M. A. I şi la alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal în beneficiul M.A.I. şi de domiciliul/reşedinţa înscrisă în cartea de identitate.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune-femei şi bărbaţi.

             DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se vor primi  până la data limită: 05 decembrie 2017

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul - limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Înscrierea candidaţilor la instituţiile postliceale de învăţământ ale MAI şi organizarea concursurilor de admitere

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 13 - 21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Probele eliminatorii: contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

Verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la instituţiile postliceale de învăţământ ale MAI se realizează conform probelor şi baremelor  în baza OMAI nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs-contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice-nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Selecţia candidaţilor prin probele de verificare a cunoştinţelor

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratelor generale.

Tematica şi bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaţilor şi planificarea probelor de concurs se afişează pe site-ul oficial al fiecărei instituţie de învăţământ.

            Recrutarea se realizează conform procedurilor în vigoare, în raport de domiciliul/reşedinţa candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.

          Suplimentar candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţilor maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

           Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi  din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7.  să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale,  cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. în situaţia promovării concursului de admitere în instituţiile de învăţământ, nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţie cu caracter politic;

m. să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

n. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară;

o. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 p. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta la înscriere dovada echivalării acestor studii de către centrul naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legii.

              De la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări.

               Nu se pot înscrie la concursul de admitere:

 • tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 • adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 • cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.
 • tinerii care anterior şcolarizării au consumat sau au desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

          Dosarul de recrutare  al candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne , cu modificările şi completările ulterioare,

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se vor primi  până la data limită: 05 decembrie 2017 .

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 1. Cererea de  înscriere, (conform model anexa nr. 1);
 2. Curriculum vitae - Europass (CV);
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare-anexa 2;
 4. Copii ale diplomei de bacalaureat şi a foii matricole, a  actului de identitate, carnetul de muncă/certificat stagiu de cotizare şi, dacă este cazul, livretul militar;

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din anul 2017 pot prezenta adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat, în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile abţinute în anii d eliceu, termenul d evalabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diplome, precum şi o copie după foaia matricolă;

 1. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 2. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 3. Cazierul judiciar al candidatului;
 4. Fişă medicală tip de încadrare în MAI;
 5. Trei fotografii 3×4 cm şi o fotografie 9×12,

    Suplimentar candidaţii care se înscriu pe locuri  distincte (romi, sau alte minorităţi naţionale), aceştia vor  depune suplimentar la dosarul de recrutare şi actele, în original, care dovedesc faptul că îndeplinesc condiţiile participării pe aceste locuri, adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită din care să rezulte că fac parte din etnia respectivă.

                  Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Sibiu, până la data de 05.12.2017.

   Examinarea psihologică a candidaţilor, se efectuează la nivelul I.P.J. Sibiu, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene de poliţie. Tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe site-ul http://sb.politiaromana.ro respectiv la Avizierul Inspectoratului de poliţie Judeţean Sibiu. Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul respectiv şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea 2018.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Concursurile de admitere la şcolile postliceale ale MAI se desfăşoară în perioada 13 - 21 ianuarie 2018, conform graficelor stabilite de către unităţile de învăţământ.

       Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

În situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii acreditate de învăţământ preuniversitar din străinătate vor prezenta la înscriere dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul M. Ed. N.C.S., în condiţiile legii;

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară activităţile specifice probelor eliminatorii

          Unităţile de învăţământ postliceale ale I. G. P. R organizează şi desfăşoară activităţile specifice probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituţii, în perioada 13 - 21 ianuarie 2018, conform  graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

             Pe site-urile  www.scoalapolitie.ro şi www.scoalapolcj.ro  se află postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

            Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare. 

           Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Revoluţiei nr.4 - 6,  în zilele de marţi şi joi, între orele 10,00 - 15,00 de unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0269-20.83.11  (şi pe site-ul http://sb.politiaromana.ro).

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE

JUDEŢEAN SIBIU

Comisar-şef de poliţie

                        IVANCEA TIBERIU-IULIAN

 

 

ŞEFUL SERVICIULUI RESURSE UMANE

Comisar-şef de poliţie

                               BÎRSAN ANCA